Privacy policy

Stichting Dorpshuis Aarlanderveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Dorpshuis Aarlanderveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van het Dorpshuis

Persoonsgegevens van gebruikers van het Dorpshuis kunnen door Stichting Dorpshuis Aarlanderveen worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen gebruik van de faciliteiten van het Dorpshuis;
 • Op basis van een wettelijke grondslag;
 • Gerechtvaardigde belangen; en/of
 • Toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Dorpshuis Aarlanderveen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Dorpshuis Aarlanderveen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of met u te communiceren over de opdracht.

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bijvoorbeeld persoonsgegevens in de financiële administratie.

In het geval van een gerechtvaardigd belang van Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zullen wij uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. U heeft in dat geval te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen gelovend dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Te voldoen aan een juridisch verzoek; of
 • De rechten of het eigendom van Stichting Dorpshuis Aarlanderveen te beschermen of te verdedigen; of
 • Te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Stichting Dorpshuis Aarlanderveen of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Stichting Dorpshuis Aarlanderveen kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post-ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en/of de verwerking te beperken van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoek(en) in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Dorpshuis Aarlanderveen
Dorpsstraat 53
2445 AK Aarlanderveen
mailto:info@dorpshuisaarlanderveen.nl

Wijzigingen

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Stichting Dorpshuis Aarlanderveen zal zo nu en dan de privacy policy updaten om feedback te reflecteren. Stichting Dorpshuis Aarlanderveen raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Stichting Dorpshuis Aarlanderveen uw informatie beschermt.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over de gebruiker verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Aankomende evenementen